Mine Ün1, Oytun Erbaş2

1İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencisi, İstanbul, Türkiye
2Demiroğlu Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Anahtar Kelimeler: Hematopoietik kök hücre nakli, immünsüpresif ilaçlar, organ nakli

Özet

Organ ve hücre nakilleri geniş çapta kabul gören tedaviler haline gelmiştir. Ancak nakillerden sonra ömür boyu kullanılması zorunlu olan immünsüpresif ilaçlar yüksek düzeyde toksiktir. İlaçları kullanmadan nakil yapılabilmesi için geliştirilen yöntemler alıcıda donöre özgü toleransı tetiklemeye çalışır. Hematopoietik kök hücre nakli sonucu oluşan kimerizmin, insanlar dahil birçok türde donöre özgü toleransı indüklediği gösterilmiştir.